Colegiul Naţional
de Afaceri Interne
 • Bine ati venit
 • Începând cu anul universitar 2008-2009,
  Ministerul Afacerilor Interne, a înfiinţat
  în cadrul Academiei de Poliţie
  „Alexandru Ioan Cuza”,
  Colegiul Naţional de Afaceri Interne
 • Colegiul isi are sediul in campusul
  Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza"
  din Bucuresti , Al.Privighetorilor nr.1A Sector 1
Javascript Gallery by WOWSlider.com v4.8

NavigareInformaţii utile

Vă mulţumim pentru interesul dvs privind Cursul Postuniversitar „Managementul Strategic al Afacerilor Interne” organizat de către Colegiul Naţional de Afaceri Interne (CNAI) în perioada martie - iulie 2017.
În acest sens, vă informăm că, în perioada 02-03.03.2017, vă aşteptăm la sediul CNAI ( aflat în curtea Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza") pentru susţinerea examenului de admitere, potrivit urmatoarei planificari care are in vedere ordinea alfabetica a numelui candidatilor, astfel:

Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" - Colegiul Național de Afaceri Interne organizează, în perioada martie-iulie 2017, cursul postuniversitar ”Managementul Strategic al Afacerilor Interne”.


Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" - Colegiul Național de Afaceri Interne organizează cursul postuniversitar ”Managementul Strategic al Securității Publice”.


Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" - Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului, organizează în perioada 05.12.2016 - 10.03.2017, programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Drepturile omului în instituțiile de ordine și siguranță publică”.

Rolul si locul CNAI

În contextul integrării României în Uniunea Europeană, precum şi pe fondul modificării sistemului riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii naţionale a României este necesară regândirea procesului de formare în domeniul afacerilor interne.
În acest sens, s-a impus înfiinţarea în structura Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” a Colegiului Naţional de Afaceri Interne cu rolul de a asigura cadrul instituţional de nivel naţional şi strategic pentru studierea integrată a domeniului afacerilor interne, precum şi pentru formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului Ministerului Afacerilor Interne şi a altor actori sociali cu nevoi de pregătire în spaţiul de interes menţionat.
Colegiul Naţional de Afaceri Interne contribuie la clarificarea conceptuală şi dezvoltarea doctrinei afacerilor interne, la sprijinirea, cu expertiză specializată, a asumării sale la nivel instituţional, a adoptării deciziilor de nivel strategic, precum şi a îndeplinirii misiunilor de către componentele responsabile în domeniu la nivel naţional şi din Ministerul Afacerilor Interne.
Misiunea Colegiului Naţional de Afaceri Interne priveşte, ca urmare, cercetarea domeniului afacerilor interne de pe palierul strategic, din perspectiva integratoare a atribuţiilor ce revin Ministerului Afacerilor Interne privind administraţia publică, ordinea şi siguranţa publică.
Colegiul funcţionează în baza Hotărârii de Guvern nr. 1239 din 01.10.2008. Instituţia asigură, de asemenea, formarea personalului propriu al Ministerului Afacerilor Interne şi din alte entităţi naţionale şi internaţionale pentru înţelegerea şi cunoaşterea problematicii afacerilor interne spre a fi, astfel, capabil să funcţioneze/relaţioneze organizat, coerent, sistematic şi oportun în circumstanţe ce presupun asumarea de decizii şi desfăşurarea de acţiuni în sfera afacerilor interne.

1. Situaţia generală şi specială – ca argument

În actualul context al integrării şi globalizării, violenţa, criminalitatea şi terorismul se manifestă ca fenomene tot mai complexe cu evidente tendinţe de globalizare şi ca apogeu al violenţei umane la care a ajuns comunitatea internaţională.
Radicalizarea ameninţărilor interne şi transfrontaliere determină cerinţe noi în reconfigurarea securităţii individuale, naţionale, comune şi colective a statelor democratice.
Diversitatea, intensitatea şi densitatea violenţelor reclamă dezvoltarea unor noi capabilităţi şi capacităţi în combaterea fenomenului infracţional la toate nivelurile şi în toate domeniile, inclusiv în domeniul pregătirii la nivel strategic.
Exacerbarea exponenţială, aproape, a fenomenului criminal (erupţia unor forme noi, alarmant de patogene, cu risc ridicat de diseminare şi contagiune), care se sindicalizează şi globalizează alert şi în forţă, surclasează frecvent, prin potenţialul de organizare, dotare, acţiune şi legalitatea resurselor, capacitatea de reacţie a instituţiilor de apărare a legii.
Considerăm, de aceea, că “rafinând” sistemul riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, reiese necesitatea repoziţionării în capul listei (configurate în ordinea de mărime a gravităţii), a celor de natură internă sau incidente acestora, a conştientizării mai corecte a gradului de pericol pe care îl reprezintă şi a formulării, ca efect, a unui demers sistematic şi sustenabil de contracarare. Printre paşii dintâi, includem abordarea, din ce în ce mai necesar fundamentată pe studii şi cercetare, a problematicii aflate în aria de responsabilitate a instituţiei noastre. Aceasta, cu atât mai mult cu cât, în varianta organizatorică actuală, segmentele de administraţie, ordine şi siguranţă publică beneficiază de aceeaşi conducere.
Cursurile organizate de Colegiul Naţional de Afaceri Interne se desfăşoară în conformitate cu prevederile:

Legii Educaţiei Naţionale nr.1 / 2011, art. 173;
Legii nr.441/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă;
Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
Legea 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor;
H.G. 1239 din 01.10.2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea, în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Ministerul Administraţiei şi Internelor, a Colegiului Naţional de Afaceri Interne;
O.M.A.I. 689/2008, privind Regulamentul de organizarea şi funcţionare al Colegiului Naţional de Afaceri Interne;
Ordin MCTS nr. 3163 din 1 februarie 2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă;
Ordinul M.Ed.C nr. 3617/16.03.2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS);
Carta Universitară a Academiei de Poliţie „Al.I. Cuza”.

Colegiul desfăşoară programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă (conf.art.173 Legea 1/2011) organizate prin programe de studii în domeniul de specializare al afacerilor interne.
Programele postuniversitare desfăşurate de Colegiului Naţional de Afaceri Interne au următoarele caracteristici:
a. oferă o pregătire în domeniul afacerilor interne pentru ofiţeri cu funcţii de conducere de nivel superior sau experţi M.A.I. şi personalul din alte domenii de activitate precum şi reprezentanţi ai societăţii civile.
b. planurile de învăţământ includ discipline specifice domeniului afaceri interne;
c. au rolul de a dezvolta cercetarea ştiinţifică în domeniu;
d. se obţin credite transferabile.
Programele de studii sunt aprobate de conducerea Ministerului Afacerilor Interne şi avizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, la propunerea Senatului Universitar al Academiei de Poliţie.
Cursurile Colegiului se încheie prin susţinerea unui examen pentru dobândirea competenţelor profesionale specifice programului, iar absolvenţilor li se acordă certificat postuniversitar de atestare a competenţelor eliberat în condiţiile legii de Academia de Poliţie „Al.I. Cuza”.

2. Locul, rolul şi misiunea Colegiului Naţional de Afaceri Interne

Colegiului Naţional de Afaceri Interne a fost înfiinţat în structura Academiei ca instituţie de formare profesională continuă având şi atribuţii de cercetare ştiinţifică şi învăţământ în domeniul afacerilor interne.
Rolul Colegiului Naţional de Afaceri Interne constă în:
asigurarea cadrului instituţional de nivel naţional şi strategic pentru studierea domeniului afacerilor interne, precum şi pentru formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului M.A.I. şi altor actori sociali cu nevoi de pregătire în spaţiul de interes menţionat;
clarificarea conceptuală şi dezvoltarea doctrinei afacerilor interne, sprijinirea, cu expertiza specializată, a asumării sale la nivel instituţional, a adoptării deciziilor de nivel strategic, precum şi a îndeplinirii misiunilor de către componentele responsabile în domeniu la nivel naţional şi din M.A.I.;
aducerea în atenţia opiniei publice, a problematicii afacerilor interne.

Misiunea programului postuniversitar este aceea de a asigura aprofundarea cunoştinţelor în domeniul afacerilor interne, dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică şi crearea unei baze pregătitoare obligatorie în specializare. De asemenea, se urmăreşte dobândirea de către cursanţi a unor cunoştinţe şi competenţe generale şi de specialitate, precum şi abilitaţi cognitive specifice în cercetare a domeniului afacerilor interne.
Prin introducerea anumitor discipline în programe de învăţământ se urmăreşte, în primul rând, o aprofundare a cunoştinţelor deja deţinute, dar şi realizarea unei noi viziuni asupra aspectelor relevate de afacerile interne.
Disciplinele de studiu în cadrul cursurilor vor urmări următoarele obiective generale, indiferent de specificul disciplinei avute în vedere:
a) prezentarea celor mai noi şi avansate rezultate ale cunoaşterii în domeniul afacerilor interne;
b) abilităţi superioare de cercetare independentă;
c) elaborarea de studii şi rapoarte publicabile sau aplicabile profesional;
d) capacitatea de a aplica cunoştinţele teoretice în situaţii noi şi care nu au putut fi prevăzute.
Un accent deosebit se va pune pe cercetarea ştiinţifică a cursanţilor ce vor elabora lucrări de un înalt nivel ştiinţific, care trebuie să se concretizeze în studii publicate în reviste de specialitate.
Programele postuniversitare se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă care lucrează în domeniul afacerilor interne, cât şi celor care doresc aprofundarea unor cunoştinţe dobândite în urma studiilor universitare parcurse.
Misiunea instituţiei include două componente complementare, care se susţin reciproc, astfel:
cercetarea, de pe palierul strategic, a domeniului afacerilor interne din perspectiva integratoare a atribuţiilor ce revin M.A.I. privind administraţia publică, ordinea şi siguranţa publică;
formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului propriu al M.A.I. şi al altor entităţi naţionale şi internaţionale pentru înţelegerea şi cunoaşterea problematicii afacerilor interne şi a fi, astfel, capabil să funcţioneze/relaţioneze organizat, coerent, sistematic şi oportun în circumstanţe ce presupun asumarea de decizii şi desfăşurarea de acţiuni în sfera afacerilor interne.
Îndeplinirea misiunii se va realiza astfel încât să se evite suprapunerile peste domeniile de studiu şi cercetare sau peste oferta de formare a altor instituţii naţionale de învăţământ similare.

3. Tipul şi nivelul C.N.A.I.

C.N.A.I. este organizat şi funcţionează în sediul Academiei şi este susţinut, din punct de vedere economico-finaciar, de către componentele de specialitate ale acesteia.
Conducerea Colegiului se asigură de către un director, ajutat de un director adjunct.
C.N.A.I. asigură organizarea şi desfăşurarea unor programe de studii pentru formarea şi dezvoltarea profesională continuă a persoanelor din grupurile ţintă stabilite în prezenta concepţie.
Organizarea şi funcţionarea C.N.A.I. este stabilită prin regulamentul elaborat în acest scop. Din punct de vedere academic, C.N.A.I. îi sunt incidente prevederile Cartei Universitare şi dispoziţiile legale aplicabile în domeniul învăţământului superior naţional.

4. Modalităţi de selecţie a cursanţilor

Cursurile organizate de C.N.A.I. nu îmbracă un caracter de masă.
Fără a se dori “elitiste”, cursurile contribuie la formarea elitelor intelectuale şi profesionale ale ţării pentru domeniul afacerilor interne, pentru cel al administraţiei statale, în general, şi pentru asigurarea unei reprezentări notabile şi de impact a României în organizaţiile europene şi pe lângă alte structuri internaţionale.

Având în vedere calitatea înaltă a pregătirii în M.A.I., activităţile de formare şi dezvoltarea profesională continuă în cadrul C.N.A.I sunt incluse în categoria cursurilor de carieră.

5. Observaţii

Cursanţii beneficiază de experienţa unor specialişti din domeniul afacerilor interne, ordine şi siguranţă publică, relaţii internaţionale, politici economice şi sociale, specialişti din cadrul Academiei Române, ai sistemului universitar, din domeniul financiar-bancar şi fiscal, precum şi a unor experţi în politica externă şi internă.
Schimbul de experienţă realizat în plan naţional, inclusiv cu celelalte colegii (Colegiul Naţional de Apărare şi Colegiul Superior de Securitate Naţională), dar şi pe plan extern (instituţiile de profil ordine şi siguranţă publică), contribuie la creşterea constantă a nivelului de pregătire care se realizează în cadrul cursurilor Colegiului.